ИГРАЛИШТЕТО НА ЧИЧКО ЃОРЃИ, Колективното домување за деца